Regulamin dla pasażerów katamaranów armatora – firmy KONARSKI

Regulamin dla pasażerów katamaranów armatora – firmy KONARSKI

§ 1

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 20.05 2019r. do odwołania
 2. W niniejszym regulaminie „katamaran” oznacza jednostkę pływającą armatora.
 3. Armatorem jest firma KONARSKI nip 897-154-55-51

§ 2

 1. Każdy pasażer zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem.
 2. Podczas rejsów, na przystaniach i w miejscach cumowniczych, do których przybija katamaran, każdy pasażer musi przestrzegać zasad określonych w niniejszym Regulaminie oraz stosować się do poleceń wydawanych przez Kapitana lub załogę katamarana.

§ 3

 1. Kapitan katamarana ma prawo odmówić udziału w rejsie lub usunąć z katamarana pasażerów, którzy:
  • Naruszają porządek publiczny
  • Nie przestrzegają niniejszego regulaminu
  • Wykazują oznaki wskazujące na użycie alkoholu lub innych środków odurzających
  • W jakikolwiek inny sposób są uciążliwi lub stanowią zagrożenie dla pozostałych pasażerów katamarana, załogi lub mienia armatora.
 2. Na pokładzie katamarana obowiązuje całkowity zakaz używania otwartego ognia, jak również, palenia tytoniu.
 3. Pasażerowie są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i stosowania się do poleceń pracowników armatora w tym zakresie. W szczególności należy przez to rozumieć czynności zagrażające bezpieczeństwu w ruchu wodnym, pozostałych pasażerów lub niedozwolone w miejscach publicznych.
 4. Na pokład katamarana nie wolno wnosić przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa pozostałych pasażerów lub które mogą uszkodzić lub zabrudzić katamaran (np. noże, maczety, siekiery, otwarte naczynia z farbami, smarami itp.).
 5. Osoby, których zachowanie zostanie uznane przez pracowników armatora za zagrażające bezpieczeństwu pozostałych pasażerów, zachowujące się agresywnie lub utrudniające korzystanie z usługi przez pozostałych pasażerów mogą nie być wpuszczone do katamarana lub poproszone o jego opuszczenie bez zwrotu kosztu biletu.
 6. Armator i Kapitan nie ponoszą odpowiedzialności za przypadki obrażeń ciała, śmierci, utraty lub uszkodzenia własności, które zostały spowodowane przez:
  • niedozwolone zachowanie osób trzecich, w szczególności innych pasażerów
  • zdarzenia losowe
  • wypadnięcie za burtę katamarana
 7. Każdy pełnoletni pasażer lub opiekun prawny pasażera małoletniego odpowiada materialnie przed armatorem za wyrządzone na mieniu armatora szkody.
 8. Dzieci i osoby małoletnie przebywające na katamaranie muszą znajdować się pod opieką wyznaczonych opiekunów z którymi przyszli na rejs. Opiekę szczególną należy zapewnić dzieciom wsiadającym i wysiadającym z katamaranu.
 9. Za przedmioty należące do pasażera, wniesione na katamaran, które ulegną zniszczeniu lub zaginięciu (np. wpadną do wody) armator oraz załoga katamarana nie ponoszą odpowiedzialności.
 10. Podczas wynajmów prosimy o punktualne przybycie ponieważ czas liczony jest od umówionej godziny (później mogą być inne wynajmy)

§ 4

 1. Na katamaranie obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt. W wyjątkowych sytuacjach Kapitan lub armator może udzielić na wprowadzenie zwierzęcia jednorazowej zgody.
 2. Zabrania się wrzucania do wody śmieci oraz innych przedmiotów.
 3. Podczas manewrów portowych, przepływania pod mostami, w trakcie śluzowania oraz dobijania i odchodzenia od przystani lub innych miejsc postoju, należy zachować szczególną ostrożność i bezwzględnie, w każdym przypadku, stosować się do poleceń Kapitana katamarana. W szczególności zabrania się wychylania, wysuwania rąk i nóg poza barierki ochronne statku, co mogłoby spowodować nieszczęśliwy wypadek. Podczas rejsów wstawać nie wolno.
 4. Toaleta jachtowa dostępna na katamaranie jest przystosowana do wrzucania tylko małej ilości papieru toaletowego. Wrzucanie jakichkolwiek innych przedmiotów lub dużej ilości papieru lub ręczników papierowych grozi zatkaniem lub uszkodzeniem toalety i może być podstawą do obciążenia pasażera kosztami naprawy.

§ 5

 1. Armator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku opóźnień w rejsach spowodowanych złymi warunkami hydrologicznymi, atmosferycznymi i awariami silnika lub urządzeń katamarana.
 2. W przypadku odwołania rejsu na skutek:
  • Złych warunków nawigacyjnych i hydrologicznych
  • Złych warunków atmosferycznych
  • Zamknięcia szlaku wodnego przez administrację państwową lub policję wodną
 3. Armator jest zobowiązany do zapewnienia takiego samego rejsu w innym terminie, lub zwrotu zaliczki.
 4. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia bezpieczeństwa pasażerów lub załogi katamarana Kapitan ma obowiązek natychmiastowego przerwania rejsu i dopłynięcia do najbliższej przystani lub brzegu.

§ 6

 1. Skargi i wnioski odnośnie obsługi katamarana i przebiegu rejsów można zgłaszać u armatora mailem na adres raider.rk@wp.pl.
Jedyny we Wrocławiu dwupokładowy Katamaran LAGUNA

Jedyny we Wrocławiu dwupokładowy Katamaran LAGUNA

Popłyń po wrocławskim odcinku Odry katamaranem Laguna.

Więcej
Katamaran KUBA

Katamaran KUBA

Popłyń po wrocławskim odcinku Odry katamaranem Kuba.

Więcej
Katamaran Elwood

Katamaran Elwood

Udaj się na niezapomniany rejs katamaranem Elwood

Więcej
Wrocławska Gondola

Wrocławska Gondola

Idealny wybór na romantyczną randkę!

Więcej
Katamaran RAY

Katamaran RAY

Popłyń po wrocławskim odcinku Odry katamaranem RAY.

Więcej
Trasy rejsów po Odrze

Trasy rejsów po Odrze

Wrocław widziany z Odry jest piękny. Przyjdź, zobacz.

Więcej